Ψάξε
show

SBR9042S
Ενδιάμεσες κεφαλές εκκινητήρων

AS index : SBR9042S

Brand New AS-PL Starter motor I.M. bracket

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Magneton

Product features:

I.D.1 [ mm ] 57.60
H.1 [ mm ] 87.40
O.1 [ mm ] 63.80
O.2 [ mm ] 37.80
O.3 [ mm ] 52.30

Αριθμός αναφοράς (1)

UD44199SBR AS-PL

Εφαρμογή